หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟฟ้า

หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟใหม่, มิเตอร์ชั่วคราว, เพิ่มขนาด, โอนเปลี่ยนชื่อ
การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่
หลักฐาน
1.  สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า
2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.  สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)
5.  ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์ (ถ้ามี)

การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่(กรณีเช่าบ้าน)

หลักฐาน
1.  สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า
2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.  สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)
5.  สำเนาสัญญาเช่าบ้าน พร้อมติดอากรแสตมป์
6.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า
7.  สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า
8.  ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์ (ถ้ามี)
การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่(กรณีมอบอำนาจ)
หลักฐาน
1.  สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งการใช้ไฟฟ้า
2.  สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.  สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)
5. ใบมอบอำนาจ
6.  สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้รับมอบอำนาจ
7.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
8.  ใบเสร็จค่าไฟฟ้าข้างเคียงของเสาที่จะติดตั้งมิเตอร์ (ถ้ามี)
ตารางที่ 1 ราคาค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์และเงินประกันการใช้ไฟ
prepare01
เงื่อนไข 1. กรณีนี้เป็นราคาที่มีระบบจำหน่วยของ PEA พาดผ่านอยู่แล้ว หากต้องมีการขยายเขตเพิ่มเติมให้ดูรายละเอียด
                ตามตารางที่ 4
            2. กรณีต้องการใช้ไฟที่มีขนาดมากกว่า 30(100) แอมป์ 3 เฟส 4 สาย ต้องขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
การขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว(ใช้ในการก่อสร้าง, ปรับปรุงบ้าน)
หลักฐาน
1.  สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.  สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ถ่ายใบคำขอมาแทน)
4. โฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้ไฟ
5.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีผู้ขอไม่มาดำเนินการ)
6. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
หมายเหตุ  การขอมิเตอร์ชั่วคราวต้องเตรียมสายไฟฟ้าและคัทเอ้าท์หรือเบรกเกอร์ตามขนาดมิเตอร์มาในวันชำระเงินด้วย
ตารางที่ 2 ราคาค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราวและเงินประกันการใช้ไฟ
prepare02

เงื่อนไข 1. กรณีนี้เป็นราคาที่มีระบบจำหน่วยของ PEA พาดผ่านอยู่แล้ว หากต้องมีการขยายเขตเพิ่มเติมให้ดูรายละเอียด

                ตามตารางที่ 4
            2. กรณีต้องการใช้ไฟที่มีขนาดมากกว่า 30(100) แอมป์ 3 เฟส 4 สาย ต้องขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

 

การขอเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า
หลักฐาน
1.  ใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนสุดท้าย
2.  สำเนาทะเบียนบ้านหลังที่ทำการเพิ่มขนาด
3. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบ้าน
4.  สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าของ
5.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีเจ้าของบ้านไม่มาดำเนินการ)
6.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
7.  สัญญาซื้อขาย (กรณีเจ้าของไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน)

การขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า
หลักฐาน
1.  สำเนาทะเบียนบ้านที่ติดตั้งการใช้มิเตอร์ไฟฟ้า
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับโอน อย่างละ 1 ฉบับ
3.  สำเนาสัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อขายบ้าน)
4.  สำเนาสัญญาเช่า (กรณีเช่าบ้าน) และสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า
5.  สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีผู้ใช้ไฟเสียชีวิต) และสำเนาใบจัดการมรดก
6.  สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล)
7.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (กรณีผู้โอนไม่มาดำเนินการ)
8.  สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
9.  ใบเสร็จค่าไฟฟ้าเดือนสุดท้ายหรือเดือนไหนก็ได้
10. เงินค่าประกันตามขนาดมิเตอร์

 

ตารางที่ 3 เงินประกันการใช้ไฟ

prepare03

prepare05
แหล่งที่มา : https://web.pea.co.th/sites/c2/service/Pages/prepare.aspx
ป้ายกำกับ:, ,

About The Author

kanomjeenzap

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
โทรหาเรา